ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 2 شهریور
 معرفی دوره رایانه کار Corel Draw در تهران

دیپلم رسمی کامپیوتر آموزشگاه فنی و حرفه ای تهران
توانایی ترسیم با ابزارهای مختلف
-نگارش متن
-روش ویرایش مو ضوعات و رنگ آمیزی آنها
-گروه بندی موضوعات و کاربا لایه ها
-کار با جلوه های ویژه
-اصول کار با تصاویر BITMAP

اخذ دیپلم رایانه در تهران، اخذ دیپلم غیر حضوری رایانه در تهران، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای در تهران، اخذ دیپلم از راه دور رایانه در تهران، اخذ دیپلم مجدد رایانه در تهران، اخذ دیپلم رسمی رایانه در تهران، اخذ دیپلم فنی رایانه در تهران


دیپلم کامپیوتر در ولیعصر تهران
دیپلم کامپیوتر در حافظ تهران
دیپلم کامپیوتر در شریعتی تهران
دیپلم کامپیوتر در کارگر تهران

    دوره های مرتبط