ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 2 شهریور
 معرفی دوره تولید چند رسانه ای authorware در تهران

دیپلم هنرستان با تخفیف ویژه در تهران
نرم افزار Authorware یکی ازبهترین وآسان ترین برنامه ها جهت تهیه سیستم های چندرسانه ای است. بااستفاده ازقابلیت های آن ازقبیل: انیمیشن،صداوفیلم ارتباط تعاملی ومحاوره ای باکاربر داشته باشد.

گرفتن دیپلم هنرستان در تهران، گرفتن دیپلم غیر حضوری هنرستان در تهران، گرفتن دیپلم از راه دور هنرستان در تهران، گرفتن دیپلم مجدد هنرستان در تهران، گرفتن دیپلم رسمی هنرستان در تهران، گرفتن دیپلم فنی هنرستان در تهران


دیپلم کار و دانش در فردیس تهران
دیپلم کار و دانش در میدان حر تهران
دیپلم کار و دانش در رجایی‌شهر تهران
دیپلم کار و دانش در انقلاب تهران
دیپلم کار و دانش درچهارراه ولیعصر تهران
دیپلم کار و دانش در فردوسی تهران
دیپلم کار و دانش در میدان فردوسی تهران
دیپلم کار و دانش در تئاتر شهر تهران
دیپلم کار و دانش در ۴۵ متری چهارراه ولیعصر تهران
دیپلم کار و دانش در ولیعصر تهران

    دوره های مرتبط